Kapittel 2:

Personas

Forfatter: Cecilie Eftedal

Hvis vi skal definere brukernes behov, må vi vite hvem vi kommuniserer med. Vi har derfor utviklet flere elev- og lærerpersonas som skal hjelpe oss til å være bevisst mangfoldet av elever og lærere som finnes i videregående skole i Norge.

Hva er personas?

Personas er ikke ekte brukere, men oppdiktede «portretter» av brukere. Det vi imidlertid vet om de ekte brukerne våre, har vi forsøkt å dokumentere i form av personas. Våre personas inneholder en kort beskrivelse av den enkelte personen, informasjon om personlighet, motivasjon og foretrukne medier, samt en oppsummering av personen. I tillegg beskrives personens mål, behov og frustrasjoner.

Vi har to lærerpersonas og syv elevpersonas. Lærertypene er svært ulike i bakgrunn, utdanning og yrkeserfaring. De har dessuten ulik erfaring med og tilnærming til det digitale. Elevtypene er også ulike, både når det gjelder kunnskaper, ferdigheter, interesser og bakgrunn. De har valgt ulike studieretninger og program med tanke på videre utdanning og yrkesliv.

Hvorfor og hvordan bruke personas?

Gjennom ni svært ulike personas har vi til hensikt å dekke store deler av det mangfoldet av elever og lærere som finnes i norsk videregående skole. Vi vil bruke disse personaene for å gjøre oss kjent med brukerne våre og lettere kunne definere brukerens behov. Fokuset på brukerne skal stå helt sentralt i alt vi foretar oss, slik at vi stadig kan nå dem enda bedre. Hvordan vil for eksempel Lise på helse- og oppvekstfag kunne lese og forstå en fagtekst om sårskift, og hvordan utfordres elevene til å samarbeide om og reflektere rundt en oppgave om status og identitet?

Skal du skrive for NDLA, må du gjerne, med utgangspunkt i våre personas, utforme egne personas som passer med ditt fag. Vi må til enhver tid vite hvem vi kommuniserer med.

Elev- og lærer-personas

Navn: Monica

Alder: 36 år

Stilling: lektor på studieforberedende

Familie: mann og to små barn

Type: «early adopter», lærevillig

 «Jeg ønsker å bli bedre til å remikse innhold fra ulike steder.»

Siste opplevelse: Monica fant en spennende undervisningsressurs på nett som ikke fungerte for hennes elever uten remiksing og tilpasning. Mulighetene for å få til nettopp dette, var få, og verktøyene tungvinte.

Mål: Monica ønsker å finne og innhente innhold, samt tilpasse det til egne behov. Hun ønsker også å dele eget (tilpasset) innhold.

Navn: Helge

Alder: 58 år

Stilling: tømrerlærer (på yrkesfag), utdannet tømrer og adjunkt

Familie: kone og tre voksne sønner

Type: utrygg på digitale verktøy, trives med forutsigbarhet

«Jeg skulle ønske vi kunne dele undervisningsopplegg med hverandre på gamlemåten.  Ikke som digitale ressurser delt på fyr.ndla.no.»

Siste opplevelse: Helge skulle dele en tverrfaglig ressurs om oppussing av bad i bygg- og anleggsfaget og matematikk, men syntes det var umulig å forstå hvordan nodeformularene på fyr.ndla.no skulle fylles ut.

Mål: Helge ønsker at flest mulig elever elever skal bestå med best mulig resultat. Han ønsker også at årene på bygg og anlegg skal gi elevene hans en best mulig start på livet og yrkeskarrieren.

Navn: Lise

Alder: 16 år

Stilling: elev på helse- og oppvekstfag, Vg1

Familie: bor hjemme hos mor som er eneforsørger

Type: usikker, lav selvtillit, uselvstendig, pliktoppfyllende

Skolefaglig: svak leser, mangler forståelse og strategier for å tilegne seg kunnskap. Har behov for praktisk tilnærming til fagene.

"Jeg synes lange fagtester og lange tekststykker i matematikk er vanskelig."

Siste opplevelse: Lise skulle lese til en viktig prøve i norskfaget om sammensatte tekster, men fant ingen forenklet versjon av teksten.

Mål: Lise ønsker å bli barne- og ungdomsarbeider. Hun må derfor ha karakteren 2 eller bedre i alle fag, samt gå to år i lære der hun anvender fagstoffet og viser egnethet i faget for å få fagbrev.

Navn: Hana

Alder: 18 år

Stilling: elev på påbygg, har fullført service og samferdsel på 3 år

Familie: aleneflyktning

Type: lærevillig, pliktoppfyllende

Skolefaglig: har både språklige og faglige vanskeligheter (har norsk som andrespråk)

«Jeg synes det er altfor mange vanskelige ord i fagtekstene jeg må lese på skolen.»

Siste opplevelse: Hana skulle ha muntlig presentasjon i historie om den industrielle revolusjonen, men fant ingen oversikt over vanskelige ord knyttet til temaet, som kunne lette forståelsen av innholdet.

Mål: Hana har et ønske om å bli hotelleier. Hun må bestå påbygg med såpass gode karakterer at hun kommer inn på markedsføring og ledelsesstudiet på en høgskole.  

Navn: Mohammed

Alder: 18 år

Stilling: elev på realfag på studiespesialiserende, Vg3

Familie: mor, far og fire søsken

Type: pliktoppfyllende, lærevillig, selvstendig

Skolefaglig: språklig svak (har norsk som andrespråk), bortsett fra i engelsk, men er realfaglig sterk

«Jeg savner begrepslister og ordforklaringer i lesefag som historie og religion.»

Siste opplevelse: Mohammed skulle lage en prosjektoppgave med temaet kolonialisme i historie, men strevde med å få oversikten over innholdet i temaet og hvilket innhold som var viktigst å presentere i oppgaven.

Mål: Mohammed ønsker å studere medisin for å bli lege. For å komme inn på legestudiet må han fullføre videregående skole med beste karakterer i de aller fleste fag, samt ha faglig fordypning i realfagene.

Navn: Oscar

Alder: 16 år

Stilling: elev på elektrofag

Familie: mor, far og to søsken, et yngre og et eldre

Type: selvregulert, målbevisst og praktisk

Skolefaglig: god på lesing og rettskriving, men ser liten nytte av norskfaget, realfaglig sterk

«Jeg ser ikke poenget med deler av norskfaget. Hvorfor skal jeg lære å skrive diktanalyser?»

Siste opplevelse: Oscar skulle ha halv skrivedag i norsk, men oppgavene, diktanalyse og novelleanalyse, var ikke relevante i hans øyne.

Mål: Oscar må ha veldig gode karakterer (varierer noe fra skole til skole, men opp mot 5 i snitt) for å komme inn på studiet han ønsker seg. Han må dessuten tilegne seg over middels forståelse og kunnskap i hvert fag.

Navn: Henriette

Alder: 16 år

Stilling: elev på studieforberedende (samfunnsfag)

Familie: mor, far, en yngre søster

Type: perfeksjonist, flink pike, noe selvopptatt, opptatt av fasade, til dels selvregulert

Skolefaglig: sterk faglig, men jobber hardt med å finne strategier for å sortere mellom nødvendig og unødvendig kunnskap

«Det er vanskelig å vite nøyaktig hva som skal til for å få beste karakter i alle fag.»

Siste opplevelse: Henriette brukte sju timer sist helg for å lese til en prøve i naturfag. Hun syntes det var vanskelig å vite hva hun måtte kunne for å få beste karakter, og brukte dermed mange timer for å lære seg alt.

Mål: Henriette ønsker å bli jurist. Hun vil studere på juridisk fakultet ved UiO, men også ta noen semestre i utlandet, helst i London. For å komme inn på jusstudiet må hun ha karakteren seks, det vil si maksimal forståelse og måloppnåelse, i alle fag.

Navn: Sondre

Alder: 16 år

Stilling: elev på studieforberedende, idrettsfag

Familie: bor med mor og yngre bror

Type: dårlig selvtillit, usikker

Skolefaglig: mangler basisferdigheter i engelsk, norsk, matematikk og naturfag. Har lese-,  skrive- og konsentrasjonsvansker, og har lyktes dårlig i skolen så langt

«Jeg synes det er håpløst å gjøre lekser, fordi jeg ofte ikke forstår hva jeg skal gjøre.»

Siste opplevelse: Sondre skulle løse en tekstoppgave i matematikk, men ble stoppet av at han ikke forstod hva teksten ba ham om å gjøre.

Mål: Sondre ønsker å bestå videregående med rimelig gode karakterer, slik at han både kan delta på talentskole i fotball i England til sommeren, og studere idrett og fotball videre på Norges idrettshøgskole. Han ønsker dessuten å finne motivasjon til å lære, sette seg inn i og forstå læringsmål.

Navn: Mathias

Alder: 17 år

Stilling: elev ved musikk, dans og drama, Vg2

Familie: mor, far og yngre søster

Type: kreativ, skapende

«Jeg er ikke interessert i idrett, og jeg vet ikke hvordan jeg skal klare å lære meg de ulike idrettene vi blir vurdert i.»

Siste opplevelse: Mathias skulle lage egentreningsopplegg i kroppsøving. Siden han aldri har drevet med idrett selv, hadde han ingen oversikt over øvelser han kunne sette sammen til en økt.

Mål: Mathias ønsker å komme inn på bachelorstudiene på musikkhøgskolen i utøving (improvisert musikk). For å komme inn der må han bestå videregående skole med 5 eller bedre i alle fag. I framtiden ønsker han å leve av musikken.

Navn: Andreas

Alder: 16 år

Stilling: elev ved service og samferdsel Vg1

Familie: mor, far og eldre bror

Type: evnerik underyter

«Jeg ser ikke poenget med å fullføre videregående skole. Jeg føler meg misforstått, og jeg passer ikke inn.»

Siste opplevelse: Andreas skulle lage en digital presentasjon om sikkerhet på arbeidsplassen. Han vet ikke vet hva han skal utdanne seg til, og syntes derfor ikke at oppgaven var motiverende og relevant.

Mål: Andreas må bestå videregående skole.

Mer om våre personas: (lukket internt dokument for NDLA ansatte)

Utfyllende presentasjon av personas

Nettstedet er utarbeidet av NDLA, med innhold som åpen kildekode.